Verstand en gevoel

Terwijl de temperaturen stijgen, lijkt het soms alsof de wereld killer wordt. We wijzen soms naar elkaar als oorzaak van ellende. Maar de realiteit is dat we elkaar nodig hebben. Samen kunnen we alle uitdagingen aan.

De provincie is belangrijk voor onze leefomgeving. Daarom stel ik me verkiesbaar voor de Provinciale Staten Zuid-Holland. Voor stad én platteland - waar ik met heel veel plezier woon.

Mijn visie:
1. Straat erbij in elk dorp zodat mensen op hun favoriete plek kunnen wonen.
2. Vaart maken met duurzame energie zoals geothermie en kernenergie.
3. Landbouw wordt toekomstbestendig: meer plantaardig en high tech.
4. Thuiswerken, fietsfaciliteiten en goed OV geven meer rust op de weg.

15 maart is het aan jou: kies met verstand en gevoel.

Kernwaarden

Deze twee kernwaarden zijn voor mij richtinggevend:

1. Genieten van het goede leven

Ik prijs mezelf heel gelukkig met m'n vriend, familie en de vrijheid om samen van het leven te genieten. Ik doe vooral dingen die ik leuk en/of belangrijk vind en trek me niet zoveel aan van wat anderen daarvan vinden. Uiteraard gun ik ieder ander individu net zoveel vrijheid, plezier en geluk in het leven.

2. Vermijdbaar leed voorkomen

Maar supergelukkig zijn is geen doel op zich. Het leven is geen picknick, er zijn minder leuke aspecten die er ook gewoon mogen zijn. Wat ik wel belangrijk vind is dat er zo weinig mogelijk vermijdbaar leed is. Wat dat betreft spreekt de filosofie van de liberale wetenschapsfilosoof Karl Popper mij aan. Hij pleitte er in 1945 al voor dat “Instead of the greatest happiness for the greatest number, one should demand, more modestly, the least amount of avoidable suffering for all”. Als we kijken naar de huidige tijd en ons land dan betekent dat concreet voor mij dat het woningtekort opgelost moet worden, dat mensen bestaanszekerheid hebben en dat onze leefomgeving veilig en gezond is. Daarnaast heb ik oog voor dieren. Ik eet ze niet en maak sinds meer dan tien jaar bespreekbaar waarom en hoe.

Waarom de VVD?

Wellicht vind je mij en de VVD een onwaarschijnlijke match. Want duurzaamheid en de dieren horen bij linkse partijen toch? Ik heb ervaring met deze partijen en hier heerst vaak een negatief mensbeeld. Mijn partijgenoten bij de VVD vertrouwen juist op het goede in de mens en in de toekomst. Ik zie van dichtbij dat zij het beste voor hebben met anderen en de wereld om hen heen. En zo haalden ze het beste in mij naar boven. Bij de VVD kan ik zijn wie ik ben en daar trots op zijn. Nu is het tijd voor mij om de politiek in te gaan en vanuit die positie bij te dragen aan de uitdagingen waar wij mensen voor staan.


Opiniestukken

De Nieuwe Vrije Eeuw - Mijn liefde voor de VVD - 14 februari 2023

Radio 1 - De huizenprijzen dalen maar nog steeds een tekort aan woningen - 27 januari 2023

NRC - Zo kan het woonbeleid direct beter - 23 januari 2023

De Nieuwe Vrije Eeuw - Misverstanden over stikstof: blijf bij de feiten - 5 januari 2023

Binnenlands Bestuur - Niet slopen maar verkopen - 27 december 2022

Algemeen Dagblad - Corporaties moeten huizen niet slopen, maar verkopen en nieuwe huurhuizen erbij bouwen - 21 decemeber 2022

Liberale Reflecties - Een liberale keuze vóór gezondheidsbevordering - september 2022

De Nieuwe Vrije Eeuw - Komende verkiezingen: laat de rede winnen van de onvrede - 29 juli 2022

TROUW - VVD-leden moeten niet meegaan in ontkenning van de feiten over stikstof - 10 juni 2022

De Nieuwe Vrije Eeuw - Onze natuur verandert, tijd voor echte keuzes - 9 mei 2022

RTL Nieuws - De VVD stelt de burger en de rechtsstaat voorop - of toch niet? - 21 november 2020

Campagne

Wil je mij in het echt ontmoeten? Kom dan naar een van onderstaande VVD-events of nodig mij uit voor jouw event.

11 januari - nieuwjaarsborrel van VVD's lokale netwerk Krimpenerwaard/Krimpen aan den IJssel

12 januari - Young Leadership Dinner VVD's thematisch netwerk Young Professionals Den Haag

18 januari - nieuwjaarsborrel van VVD's thematisch netwerk Liberaal Groen Amersfoort

24 januari - VVD's 75e verjaardig Amsterdam

4 februari - event van VVD's Liberaal Groen Amsterdam

16 februari - event over Small Modular Reactors Baarn

18 februari - flyeren op de Garenmarkt Leiden

CONTEXT rond M'N VISIE VOOR ONZE PROVINCIE

1. In elk dorp een straat erbij voor snel veel nieuwe woningen.

- ESB: Hoewel het aanscherpen van de leennormen na de financiële crisis een belangrijke oorzaak is van de afgenomen toegankelijkheid van de koopmarkt, liggen ruimere leennormen als oplossing niet voor de hand. Door het achterblijvende aanbod zouden deze vermoedelijk vooral tot hogere huizenprijzen leiden. Om de toegankelijkheid van de huurmarkt en de koopmarkt over de hele linie te verbeteren, biedt hierbij vooral meer nieuwbouw soelaas.

- EIB: Als een kwestie duidelijk is geworden in deze studie, dan is het wel de onjuistheid van de stelling dat kleinschalige woningbouw niet genoeg woningen kan opleveren. Het tegendeel is het geval en de woningbouw kan bovendien sneller en met minder risico op vertraging en uitval tot stand komen.

- EIB: Het beter tot ontwikkeling brengen van groene woonlocaties heeft nog een aantal andere belangrijke voordelen voor de woningbouwprogrammering. De eerste is dat bouwen in het weiland sneller en beter exploiteerbaar is, dan gemiddeld geldt voor binnenstedelijke locaties.

2. Vaart maken met duurzame energie zoals geothermie en kernenergie.

- Netbeheer Nederland: Zo is op korte termijn invulling nodig van een aantal randvoorwaarden, zoals: het verkorten van realisatietermijnen voor netuitbreiding, bijvoorbeeld door het inrichten van een fast lane met gespecialiseerde (juridische) beleidsmedewerkers; de mogelijkheid voor overheden om – in overleg met betrokkenen – maatschappelijk afgewogen keuzes te maken bij het verdelen van de schaarste indien lokaal noodzakelijk; snellere aanpassing van wet- en regelgeving die het mogelijk maakt dat netbeheerders en marktpartijen samen o.a. optimaal flexibiliteit (zoals batterijen) kunnen inzetten.

- Geothermie Nederland: Geothermie Nederland verwacht dat aardwarmte in de toekomst in 25 procent van de Nederlandse warmtebehoefte kan voorzien en voor de glastuinbouw in meer dan 50 procent. Maar een aantal knelpunten dreigt roet in het eten te gooien, zoals de termijn van vier jaar waarop een project met SDE++-subsidie uiterlijk operationeel moet zijn.Voorzitter Hans Bolscher legt uit dat dit vaak niet haalbaar is vanwege vertraagde vergunningverlening of complexiteit van de warmtevraag. 'Dat kan betekenen dat een project, waar al tonnen in zijn geïnvesteerd, moet stoppen en dat specialistische bedrijven vertrekken naar het buitenland, omdat er te weinig projecten van de grond komen.' Daarom stelt Geothermie Nederland voor de termijn voor SDE++-subsidie te verlengen naar zes jaar. [...] Als tweede knelpunt noemt Bolscher de Mijnbouwwet, die nu nog is gebaseerd op de winning van olie en gas. Geothermie Nederland voert gesprekken over aanpassing van de wet met het ministerie van EZK en de Haagse politiek. Die gaan over termijnen, betere normering en de rol van partijen als het Staatstoezicht op de Mijnen, TNO, de Mijnraad, gemeenten en provincies.

- Scenariostudie Kernenergie: Voor de ontwikkeling van kernenergie is actieve participatie van de rijksoverheid essentieel. Kerncentrales vereisen forse investeringen en de totale ontwikkelperiode waarin er geen inkomsten zijn islang. Uit de analyse van de verschillende financieringsmodellen blijkt dat het tot lagere kosten leidt voor elektriciteitsconsumenten, als de overheid niet alleen als contractpartij voor een lange termijn afname zorgdraagt, maar tevens actief participeert in de ontwikkelfases. Dit zorgt er met name voor dat de financieringslasten lager zijn.

3. Landbouw wordt toekomstbestendig: meer plantaardig en high tech.

- Eiwitboeren van Nederland: Henk Janknegt, voorzitter van de productenorganisatie Eiwitboeren van Nederland, is een ambitieuze akkerbouwer. Hij weet dat de teelt van eiwitrijke gewassen, zoals veldbonen en lupine, op dit moment voor boeren nog te weinig oplevert. Maar hij weet ook dat deze vlinderbloemigen een enorme bijdrage leveren aan het binden en reduceren van stikstof. En aan de kwaliteit en de vitaliteit van de bodem. En hij ziet dat de vraag naar plantaardige eiwitten en naar producten van eigen bodem enorm toeneemt. Als je al deze ontwikkelingen samen neemt dan is er voor hem maar één conclusie: de teelt van eiwitrijke gewassen biedt boeren in ons land in de komende jaren enorme kansen. Mits de overheid en grote ketenspelers doen wat van hen in deze tijden van grote transities verwacht mag worden.

- Innovatieprogramma Veenweidegebied: Vanuit de markt is er interesse in lisdodde vanwege de extra milieuvoordelen in vergelijking met andere biobased grondstoffen. […] In het rapport is ook weergegeven hoe groot het areaal Lisdodden zou kunnen zijn als deze markt zich blijft ontwikkelen. Dit is uiteraard wel afhankelijk van enkele factoren zoals de stimulatie vanuit de overheid in de vorm van subsidies.

- LTO Noord: Agroforestry combineert houtige meerjarige gewassen met akkerbouw, groenteteelt of grasland (veehouder). Bomen en/of struiken worden geïntegreerd in de agrarische bedrijfsvoering, het is een volwaardige bedrijfstak. De bomen dragen bij aan het verdienmodel, afhankelijk van wensen en behoeften kunnen ondernemers agroforestry deels integreren op perceelsniveau of volledig overstappen.

- NieuweOogst: Wat de pioniers in deze techsector gezamenlijk scherp aanvoelen, is dat onvermijdelijke wereldwijde opschaling van kweekvlees op verschillende manieren kan gaan verlopen in onze samenleving. De meest waarschijnlijke – en voor veel betrokkenen ook gehoopte vorm – is dat de huidige veeboerderijen onderdeel worden van de productie.

4. Thuiswerken, fietsfaciliteiten en goed OV geven meer rust op de weg.

Smartwayz: Van alle mensen die in Zuid-Nederland met hun auto naar het werk reizen, staat meer dan tweederde open om te kiezen voor het openbaar vervoer, de (elektrische) fiets of thuiswerken. 18 tot 30-jarigen en automobilisten met een woon-werkafstand onder de 7,5 kilometer zijn het meest bereid om de auto te laten staan. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 6.500 automobilisten in Zuid-Nederland. [...] Uit de resultaten komt de belangrijke rol van werkgevers naar voren om duurzame gedragsverandering onder werknemers te realiseren. Bij ieder alternatief overwegen meer ondervraagden de overstap van de auto te maken als de werkgever dit met een of meerdere maatregelen faciliteert. De maatregelen zijn randvoorwaarden. In combinatie met een campagne of interventies gericht op de juiste drijfveren, geeft dit de meeste kans op daadwerkelijk andere reiskeuzes.